$5 ការពារគ្រួសារអ្នក

$5 karpar kruosaear anak Project

ការពារគ្រួសារក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រឹមតែ ៥ ដុល្លារក្នុងមួយខែ

Family Protected1

លក្ខខណ្ឌ៖

  • អាយុ៖ រហូតដល់ ៥៩ ឆ្នាំ (រួមទាំង)
  • មានទីលំនៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
  • ថ្លៃបន្ទប់ព្យាបាលមានកំណត់ដល់ ២៥ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ (ចំណាយផ្សេងៗផ្អែកលើការធានា ២០ ០០០ ដុល្លារ)
  • ត្រឹមតែ ១០ ភាគរយនៃការចំណាយដែលត្រូវបង់ (សម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ) (បណ្តាញមន្ទីរពេទ្យ)

សូមទាក់ទង​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ

អ្នកអាចទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យយើងនៅទីនេះ

  • FREE QUOTE

សេហ្វធីណេតអ្នកជំនាញធានារ៉ាប់រងសុខភាពលេខ ១ នៅកម្ពុជា៖
មានសមាជិកច្រើនជាង ១៥,០០០ នាក់ ទឹកប្រាក់ជាង ៣,០០០,០០០ ដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់សំណង