បណ្តាញមន្ទីរពេទ្យដៃគូ

ការទូរទាត់ថ្លៃព្យាបាលដោយផ្ទាល់ជាមួយមន្ទីរពេទ្យដៃគូរបស់យើងជាង ២០០ កន្លែង។

សេហ្វធីណេត បានជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិកប្រកបដោយគុណភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក្រៅប្រទេស ដែលលោកអ្នកអាចទទួលការព្យាបាលជាមួយការទូរទាត់ថ្លៃព្យាបាលដោយផ្ទាល់។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យដៃគូយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់យើងទៅតាមប្រទេស ទីតាំង ឬឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យ។

ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់លោកអ្នក យើងបានរួមបញ្ចូលនូវប៊ូតុងការស្វែងរកគម្រោងធានារ៉ាប់រង “ដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់គម្រោងរបស់ខ្ញុំ”

រកឃើញ 235 ដៃគូ
VIRAJSILP
thailand – South Thailand
SilverGoldDiamondLotus
StandardStandard+ប្រណិតល្អឯក
+66 (077) 503238-40
18/22 Poramintaramakka Rd.
BAI CHAY HOSPITAL
vietnam – Quang Ninh
SilverGoldDiamondLotus
StandardStandard+ប្រណិតល្អឯក
+84 33 3846 557
Gieng Day st, Ha Long city
CHO RAY HOSPITAL
vietnam – Ho Chi Minh City
GoldDiamondLotus
Standard+ប្រណិតល្អឯក
+84-8 38554137 +84 38554138 +84 38563534
201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Thành phố Hồ Chí Minh
COLUMBIA ASIA MEDICAL CENTER SAIGON
vietnam – Ho Chi Minh City
GoldDiamondLotus
Standard+ប្រណិតល្អឯក
+84 38238888
8 Alexandre de Rhodes, Bến Nghé
COLUMBIA ASIA MEDICAL CENTER, GIA DINH
vietnam – Binh Duong
GoldDiamondLotus
Standard+ប្រណិតល្អឯក
+84 650 3819 933
22 Tháng 12, Thuận Giao, Thuận An
FRANCO-VIETNAMESE HOSPITAL
vietnam – Ho Chi Minh City
DiamondLotus
ប្រណិតល្អឯក
+84 8 5411 3333
6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, 7
HANOI FAMILY PRACTICE
vietnam – Hanoi
DiamondLotus
ប្រណិតល្អឯក
+84 4 3843 0748
Van Phuc Compound 298 I Kim Ma RoadBa Dinh District
HANOI FRENCH HOSPITAL
vietnam – Hanoi
DiamondLotus
ប្រណិតល្អឯក
+84 4 3577 1100
Số 1, phố Phương Mai
HOAN MY DANANG HOSPITAL
vietnam – Danang
GoldDiamondLotus
Standard+ប្រណិតល្អឯក
+84 511 3650676
161 Nguyễn Văn Linh
HOAN MY HOSPITAL IN DALAT
vietnam – Lam Dong
GoldDiamondLotus
Standard+ប្រណិតល្អឯក
+84 63 3510 878
Mimosa st, Ward 10, Dalat city
HOAN MY HOSPITAL IN HO CHI MINH CITY
vietnam – Ho Chi Minh City
DiamondLotus
ប្រណិតល្អឯក
+84 8 3990.2468
60-60A Phan Xich Long st, Ward 1, Phu Nhuan District, HCMC
HONG NGOC HOSPITAL
vietnam – Ha Noi
GoldDiamondLotus
Standard+ប្រណិតល្អឯក
+844 3927 5559 +84-4 7305 8880 ext 8
Keangnam Landmark 72, Khu B1, Phạm Hùng st,Hà Nội
KHANH HOA GENERAL HOSPITAL
vietnam – Nha Trang City, Khanh Hoa
GoldDiamondLotus
Standard+ប្រណិតល្អឯក
+84 58 3822 168/69/75
19 Yersin Street
TAM TRI DANANG HOSPITAL
vietnam – Danang city
GoldDiamondLotus
Standard+ប្រណិតល្អឯក
+84 511 3 679 555
Danang
VINMEC INTERNATIONAL HOSPITAL
vietnam – Ha Noi
DiamondLotus
ប្រណិតល្អឯក
+84 4 3974 3556 +84 4 3974 3558 +84 4 3974 4333
458 Minh Khai, Hai Ba Trung Dist.