ទម្រង់ពាក្យសុំនិងឯកសារ

ខាងក្រោមនេះ អ្នកអាចស្វែងរកនូវទម្រង់ដែលមានប្រយោជន៍ដូចជា ពាក្យសុំ និងទម្រង់ទាមទារសំណង។

ទម្រង់ពាក្យសុំ

ទម្រង់ពាក្យសុំមានភាពខុសគ្នាចំពោះផលិតផលនីមួយៗ៖ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាជីវកម្ម ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ និងធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជន។

ពាក្យស្នើរសុំ - ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ - ជាភាសាអង់គ្លេស

ពាក្យស្នើរសុំ - ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ - ជាភាសាខ្មែរ

ពាក្យស្នើរសុំ - ការពារសុខភាពឯកជន - ជាភាសាអង់គ្លេស

ពាក្យស្នើរសុំ - ការពារសុខភាពឯកជន - ជាភាសាខ្មែរ

ពាក្យស្នើរសុំ - ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាជីវកម្ម - ជាភាសាអង់គ្លេស

Application Form- Business Health Protect – KH

ឯកសារ និងទម្រង់ទាមទារសំណង

នៅក្នុងផ្នែកនេះអ្នកនឹងអ្នកអាចស្វែងរកទម្រង់ទាមទារសំណង និងទម្រង់បន្ថែមដែលអ្នកអាចត្រូវការក្នុងកំឡុងពេលនៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

ទម្រង់ទាមទារសំណង (សម្រាប់សមាជិក) លោកអ្នកក៏អាច ចុច​ទីនេះ សម្រាប់ការស្នើរទាមទារសំណងតាមអនឡាញ​ (មានភាពងាយស្រួល និង​ រហ័ស)

ទម្រង់ទាមទារសំណង (សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដៃគូតែប៉ុណ្ណោះ)​ លោកអ្នកក៏អាច ចុច​ទីនេះ សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យតាមអនឡាញ​ (មានភាពងាយស្រួល និង​ រហ័ស)

Claim Form (For US Embassy) You can also ចុច​ទីនេះ for Claim Online (Easier and Faster) – EN & KH