ទម្រង់ពាក្យសុំនិងឯកសារ

ខាងក្រោមនេះ អ្នកអាចស្វែងរកនូវទម្រង់ដែលមានប្រយោជន៍ដូចជា ពាក្យសុំ និងទម្រង់ទាមទារសំណង។

Affordable Insurance In Cambodia

ទម្រង់ពាក្យសុំ

ទម្រង់ពាក្យសុំមានភាពខុសគ្នាចំពោះផលិតផលនីមួយៗ៖ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាជីវកម្ម ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ និងធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជន។

ពាក្យស្នើរសុំ - ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ - ជាភាសាអង់គ្លេស

ពាក្យស្នើរសុំ - ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ - ជាភាសាខ្មែរ

ពាក្យស្នើរសុំ - ការពារសុខភាពឯកជន - ជាភាសាអង់គ្លេស

ពាក្យស្នើរសុំ - ការពារសុខភាពឯកជន - ជាភាសាខ្មែរ

ពាក្យស្នើរសុំ - ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាជីវកម្ម - ជាភាសាអង់គ្លេស

ឯកសារ និងទម្រង់ទាមទារសំណង

នៅក្នុងផ្នែកនេះអ្នកនឹងអ្នកអាចស្វែងរកទម្រង់ទាមទារសំណង និងទម្រង់បន្ថែមដែលអ្នកអាចត្រូវការក្នុងកំឡុងពេលនៃបណ្ណសន្យាធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

ទម្រង់ទាមទារសំណង - ជាភាសាអង់គ្គេស ។ អ្នក​ក៏​អាច​ ចុច​ទីនេះ ស្នើរទាមទារសំណងតាមអនឡាញ​ (មានភាពងាយស្រួល)

ទម្រង់ទាមទារសំណង -KH។ អ្នក​ក៏​អាច​ ចុច​ទីនេះ ស្នើរទាមទារសំណងតាមអនឡាញ​ (មានភាពងាយស្រួល)

បន្ថែមសមាជិក - EN សម្រាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ

បន្ថែមសមាជិក - KH សម្រាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ

ទម្រង់ទាមទារសំណងការទូទាត់ថ្លៃចំណាយដោយផ្ទាល់ (សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដៃគូ)