ទម្រង់ពាក្យសុំនិងឯកសារ

អ្នកអាចរកឃើញនៅទីនេះខាងក្រោមទម្រង់មានប្រយោជន៍ដូចជាពាក្យសុំនិងពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណង។

Affordable Insurance In Cambodia

ទម្រង់ពាក្យសុំ

The application form is different for each product: Business Health Protect, Family Health Protect and Private Health Protect.

Application Form- Family Health Protect – EN

Application Form – Family Health Protect – KH

ពាក្យស្នើសុំ - ការពារសុខភាពឯកជន - EN

ពាក្យស្នើសុំ - ការពារសុខភាពឯកជន - KH

Application Form- Business Health Protect – EN

ឯកសារនិងពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណង

នៅក្នុងផ្នែកនេះអ្នកនឹងឃើញទម្រង់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងនិងទម្រង់បន្ថែមដែលអ្នកអាចត្រូវការក្នុងមួយជីវិតនៃគោលនយោបាយរបស់អ្នក។

ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណង - EN ។ អ្នក​ក៏​អាច​ដែរ ចុច​ទីនេះ for Claim Online (Easier and Faster process).

ពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណង - KH ។ អ្នក​ក៏​អាច​ដែរ ចុច​ទីនេះ for Claim Online (Easier and Faster process).

បន្ថែមសមាជិក - EN សម្រាប់ការពារសុខភាពគ្រួសារ

បន្ថែមសមាជិក - KH សម្រាប់ការពារសុខភាពគ្រួសារ

ពាក្យបណ្តឹងទាមទារការទូទាត់វិក្កយបត្រផ្ទាល់ (សម្រាប់ដៃគូមន្ទីរពេទ្យ)