ទំនាក់ទំនង

សេហ្វធីណេតផ្តល់ជូនបុគ្គល ក្រុមគ្រូសារនិងក្រុមហ៊ុននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ចាប់តាំងពី “កម្រិតទាប” រហូតដល់ “កម្រិតខ្ពស់” ដែលធានាការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺ និងគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។

Img 6674

សូមផ្ញើរសារមកកាន់យើងខ្ញុំ