សម្រាប់អាជីវកម្ម

គម្រោងធានារ៉ាប់រងដែលអាចបត់បែនតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័ននានាដែលមាននិយោជិកចំនួន ៤ នាក់ ឬច្រើនជាងនេះ។

តើអ្វីទៅជា ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាជីវកម្ម?

ធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាជីវកម្ម ត្រូវបានរចនាឡើងជាចម្បងសម្រាប់ធានានូវការចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលកើតឡើងនៅពេលនិយោជិកត្រូវបានសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។ មានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការជ្រើសរើស។

Minimum 4 Employes Required Icon

និយោជិកយ៉ាងតិចចំនួន ៤ នាក់

No Pre Existing Exclusions Icon

គ្មានការលើកលែងនូវស្ថានភាពជំងឺដែលមានស្រាប់

7 Insurance Plans Icon

មាន ៧ គម្រោងសម្រាប់ការជ្រើសរើស

Worldwide Cover Insurance Icon

ធានាទូទាំងពិភពលោក

Direct Billing Icon

ការទូរទាត់សំណងដោយផ្ទាល់ជាមួយមន្ទីរពេទ្យដៃគូ

Insurance Emergency Evacuation Icon

ការជម្លៀសបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

Insurance Preventive Care Icon

ការពិនិត្យសុខភាព និងចាក់ថ្នាំបង្ការ

Dental Care Icon

ការព្យាបាលធ្មេញ

Vision Care Icon

ការព្យាបាលភ្នែក

Outpatient Care Icon

ការព្យាបាលនៅផ្នែកជំងឺក្រៅ

Co Payment Option Icon

ជម្រើសសម្រាប់ចំណែកនៃការចំណាយ

Leaflet – Business Health Protect

Benefits Table – Business Health Protect