ព័ត៌មានថ្មីៗ

ធានារ៉ាប់រងដែលមានតំលៃសមរម្យ
សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

សេហ្វធីណេតផ្តល់ជូនបុគ្គល ក្រុមគ្រូសារនិងក្រុមហ៊ុននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ចាប់តាំងពី “កម្រិតទាប” រហូតដល់ “កម្រិតខ្ពស់” ដែលធានាការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺ និងគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។

Affordable Insurance In Cambodia