ហេតុដែលការចំណាយលើថ្លៃព្យាបាលមួយចំនួនមិនត្រូវបានផ្ដល់សំណងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាព

Website Article For March Bills Are Not Reimbursed

SAFETYNET health insurance with Cambodian Insurance leaders

 

SAFETYNET ពិតជារីករាយដែលបានទូទាត់សំណង ៩៧.២% នៃការស្នើរទាមទារសំណងពីអតិថិជនក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ។ អ្វីដែលមិនត្រូវទូទាត់គឺដោយសារតែមិនត្រូវតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌដូចដែលបានពន្យល់ខាងក្រោម។ យើងចង់ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

១- តើគម្រោងឬ កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគឺជាអ្វី?
គម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពគឺជា“ កិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងម្ចាស់បណ្ណធានារ៉ាប់រង (សមាជិកធានារ៉ាប់រងឬ ក្រុមសមាជិក)” ដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យានីមួយៗ វាមាន​ ខ និង លក្ខខណ្ឌលម្អិត។ គម្រោងធានារ៉ាប់រងកំពុងការពារម្ចាស់ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងក្នុងករណីមានការចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលមិនបានរំពឹងទុក ប៉ុន្តែមិនមែនផ្ដល់ការធានាលើគ្រប់ថ្លៃព្យាបាលនោះទេ! លោកហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ ប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា សង្កត់ធ្ងន់លើលក្ខខណ្ឌដើម្បីជៀសវាងជម្លោះរវាងសមាជិកធានារ៉ាប់រងនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់
២- យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះពាក្យបច្ចេកទេសមួយចំនួនដូចជា៖“ លក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់” “ ការលើកលែង” “ អតិបរមា” “ ដែនកំណត់” និង“ រយៈពេលរង់ចាំ”
“លក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់” គឺជាលក្ខខណ្ឌសុខភាពដែលមានមុនពេលសមាជិកចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាព វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវមានតម្លាភាព/ ស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។ បើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងមានហានិភ័យដែលត្រូវបដិសេធចំពោះការទូទាត់នៅពេលមានការចំណាយថ្លៃព្យាបាលកើតឡើង ... លុះត្រាតែអ្នកបានជ្រើសរើសគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមិនរាប់បញ្ចូលលក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់របស់អ្នក (សេហ្វធីណេត មានគម្រោង“ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ” ដែលធានាទាំងជំងឺមានស្រាប់ទាំងអស់) ។
“ ការលើកលែង”“ អតិបរមា”“ ដែនកំណត់” និង“ រយៈពេលរង់ចាំ” ក៏ជាដែនកំណត់ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ចំពោះគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពផងដែរ។ ត្រូវប្រាកដថាបានអានដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវតារាងអត្ថប្រយោជន៍ និងការបង្ហាញពត៌មានអំពីផលិតផល។
៣-គម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នកអាចមិនផ្ដល់ការធានាលើការព្យាបាលជំងឺដោយមិនសម្រាកពេទ្យ
អ្នកបានទិញ (ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទិញ) គម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមិនផ្ដល់ការធានាលើការព្យាបាលដោយមិនសម្រាកពេទ្យ។ គម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានច្រើន​ប្រភេទ ហើយប្រហែលសម្រាប់តែការព្យាបាលជំងឺដោយសំរាកពេទ្យ (សំរាកព្យាបាលពេញមួយយប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ)។
៤- ការរំលោភបំពាននិងការក្លែងបន្លំទៅលើក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស្នើសុំឯកសារជាច្រើនមុនពេលផ្ដល់សំណង។ នេះគឺដើម្បីការពារការរំលោភបំពាននិងការក្លែងបន្លំដែលកើតមានជាញឹកញាប់នៅក្នុងវិស័យនេះ មិនត្រឹមតែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងសកលលោក! ដរាបណាអ្នកបានផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ទាំងអស់ ហើយការស្នើសុំទាមទារសំណងរបស់អ្នកស្របតាម ខ និង លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យារបស់អ្នក អ្នកអាចជឿជាក់បានថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងបំពេញតាមភារកិច្ចរបស់គេ។
៥- វិស័យធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនិយតករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាដែលមានភាពតឹងរ៉ឹងបំផុត។ បច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាមានសុវត្ថភាពក្នុងការចូលរួមជាមួយគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពហើយមិនគួរភ័យខ្លាចចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ ចំណុចនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកស្រីបណ្ឌិត ហោ សុវឌ្ឍនា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមហ៊ុន SafetyNet កាលពីខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ។

អ្នកឯកទេសធានារ៉ាប់រងសុខភាព SafetyNet ទទួលបានអត្រានៃការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនចំនួន ៩៧% (ការស្ទង់មតិនៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១) ។ មូលហេតុលេខ ១ ដែលសមាជិកពេញចិត្ត SafetyNet គឺ៖“ ធានារ៉ាប់រងគួរឱ្យទុកចិត្ត”។