ការពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ?

Regular Health Check Up Worldwide Cover No Medical Questionairs Safetynet

ការទៅពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ អាចជួយអ្នកឱ្យជៀសផុតពីជំងឺជាច្រើន និងដឹងពីជំងឺផ្សេងៗនៅដំណាក់កាលដំបូង។ វាក៏ជួយឱ្យអ្នកទទួលបានការណែនាំឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីសុខភាពរបស់អ្នក ឬគ្រូពេទ្យប្រាប់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក និងជាលទ្ធផលធ្វើអោយអ្នកមានសុខភាពល្អ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ពិនិត្យ​សុខភាព​ជា​ប្រចាំ​រួម​មាន៖

  • វាអាចកំណត់សញ្ញាដំបូងនៃបញ្ហាសុខភាព
  • កំណត់ហានិភ័យនៃផលវិបាក
  • ធ្វើអោយអាយុវែង
  • កាត់បន្ថយការចំណាយលើការថែទាំសុខភាព

ការការពារតែងតែប្រសើរជាងព្យាបាល!
ប្រសិនបើអ្នកបារម្ភអំពីថ្លៃព្យាបាល សេហ្វធីណេតគឺជាដំណោះស្រាយរបស់អ្នក។ ទទួលបានការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងគម្រោងរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

* រាល់មាតិកាដែលបានផ្សព្វផ្សាយគឺសម្រាប់គោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តឡើយ។