ធ្វើឲ្យធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានតម្លៃសមរម្យ និងធានាជូនមនុស្យគ្រប់វ័យ

ក្រៅពីធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ ដែលធានាទទួលយករាល់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ដោយមិនគិតពីអាយុ និងស្ថានភាពសុខភាពបច្ចុប្បន្ន ហើយសេហ្វធីណេតក៏ផ្តល់ជូននូវ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពបុគ្គល និងធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្រុមហ៊ុន នូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ចាប់ពី “កម្រិតទាប” រហូតដល់ “កម្រិតខ្ពស់” ដែលធានាការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺ និងគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។

Ambassador 2