ធ្វើឲ្យធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានតម្លៃសមរម្យ និងធានាជូនមនុស្យគ្រប់វ័យ

ក្រៅពីធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ ដែលធានាទទួលយករាល់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ដោយមិនគិតពីអាយុ និងស្ថានភាពសុខភាពបច្ចុប្បន្ន ហើយសេហ្វធីណេតក៏ផ្តល់ជូននូវ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពបុគ្គល និងធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្រុមហ៊ុន នូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ចាប់ពី “កម្រិតទាប” រហូតដល់ “កម្រិតខ្ពស់” ដែលធានាការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺ និងគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។

Ambassador 2

ព័ត៌មានថ្មីៗ

40 Insurance Companies (Cambodia)

As of 2023, there are forty insurers and also other insurance operators (such as brokers, agents…) registered to the Cambodian authorities (Insurance [...]

អានបន្ថែម
Private Medical Insurance (Cambodia)

What is it? It is a contract between you and a private health insurance provider. In Cambodia, there are international players but [...]

អានបន្ថែម