ធ្វើឲ្យធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានតម្លៃសមរម្យ និងធានាជូនមនុស្យគ្រប់វ័យ

ក្រៅពីធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ ដែលធានាទទួលយករាល់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ដោយមិនគិតពីអាយុ និងស្ថានភាពសុខភាពបច្ចុប្បន្ន ហើយសេហ្វធីណេតក៏ផ្តល់ជូននូវ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពបុគ្គល និងធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្រុមហ៊ុន នូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ចាប់ពី “កម្រិតទាប” រហូតដល់ “កម្រិតខ្ពស់” ដែលធានាការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺ និងគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ។

Ambassador 2

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Do you want to buy Health Insurance in Cambodia ?

Individual (1 person) or a Family? Family health insurance products are often more attractive than for a single person. Premiums are correlated [...]

អានបន្ថែម
Why is SAFETYNET different from other Health Insurance players in Cambodia?

There are numerous Health Insurance companies and international brands distributed in Cambodia. However, we are proud to be the only “Health Insurance [...]

អានបន្ថែម