ធានារ៉ាប់រងដែលមានតំលៃសមរម្យ
សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

ក្រៅពី“ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ្រួសារ” ដែលធានានូវរាល់សមាជិកគ្រួសារដោយមិនកំណត់អាយុនិងស្ថានភាពសុខភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន SafetyNet ក៏ផ្តល់ជូននូវ ធានារ៉ាប់រងសុខភាពបុគ្គល និងធានាសុខភាពក្រុមហ៊ុន ជាធានារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិ ពី“ កម្រិតទាប” ដល់“ កម្រិតខ្ពស់” ដែលធានាលើលើគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ និងជំងឺ។

Affordable Insurance In Cambodia